DATASKYDDSBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §
Datum för uppgörande: 14.3.2017
1 Den registeransvarige Namn: Virum, FO-nummer 281 9655
Adress: Seminariegatan 17, 66900 Nykarleby
Övriga kontaktuppgifter: stefan.kula(a)virum.fi
2 Kontaktperson i ärenden gällande registret Namn: Rikard Lindström
Adress: Konstfabriksgatan 1
Campushuset 1
06100 BORGÅ
Övriga kontaktuppgifter: info(a)virum.fi
3 Registrets namn Användarregistrer för Virum
4 Ändamål med behandling av personuppgifter Uppgifterna kan behövas för följande ändamål: För skötsel av kontakten till användarna, för service till användarna, för fullföljande av service, för säkerställande av servicen, för vidareutveckling av servicen, och analysering av den samt statistik över service. Skötseln av databasen är utlokaliserad till Four Ferries Oy
5 Registrets datainnehåll Registret kan innehålla följande uppgifter:
Personuppgifter:
- Förnamn, efternamn, e-postadress
Uppgifter som berör ändamålet med användningen:
- Skola, inskrivningsår i skolan, användakategori
Övriga uppgifter:
- Uppgifter om varor/service som användaren beställt, leverans och fakturering av dem
- Reistreingsuppgifter såsom användar-id, lösenord och andra uppgifter som har med servicen att göra
6 Regelmässiga uppgiftskällör Regelbundna uppgiftskällor är: Uppgifter som fås via registrering och i samband med användningen av servicen.
7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter Den Virum-ansvariga vid skolan kan genom portalen komma åt sådana uppgifter om skolans personal och studerande, som behövs för att hantera skolans användarlistor. Virum-ansvariga och lärare ges åtkomst till uppgifter som är nödvändiga för att genomföra en kurs.
8 Översändande av uppgifter utanför EU eller EES Inga uppgifter sänds utanför EU eller EES.
9 Principerna för skyddet av registret A Manuellt material: Eventuella utskrifter förvaras i låsta skåp
B ADB-register: Det tekniska underhållet sköts av Four Ferries Oy. Alla uppgifter förvaras konfidentiellt. Användarid och lösenord används för att skydda uppgifterna. Personuppgifterna används endast för skötseln av registret och underhållet av detsamma. Uppgifterna är säkrade med användar-id och lösenord.
10 Granskningsrätt En person som är registrerad i Virum har rätt att granska de användaruppgifter som finns om hen i registret. En skriftlig begäran om det sänds per e-post till ovan angiven kontaktperson. Den person som sköter registret kontrollerar identiteten hos den som använder granskningsrätten innan uppgifterna överlämnas till denne.
11 Rätt att kräva rättelse av uppgifter Via e-post till kontaktpersonen.
12 Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter