Virtuell pedagogik?

Virtuell pedagogik innebär att undervisningen sker med hjälp av digitala program. Virtuell pedagogik förutsätter virtuella lärmiljöer, vilket innebär interaktiva, kommunikativa och kollaborativa digitala miljöer. Vid virtuell pedagogik beaktas aktuella teorier om lärande och undervisning. Programvaror erbjuder lärare friheten att variera undervisningsmetoder och bedömning. Studerande är aktivt med vid lärprocessen och får regelbunden handledning från lärare för att avancera enligt individuella förutsättningar. I mån av möjlighet ger även studerande respons till varandra för att öka kommunikation och samarbete mellan kursdeltagare.

Synkron (i realtid) och asynkron kommunikation betonas för att stärka både lärprocess och studiemotivation hos de studerande. Videosamtal, chattar eller virtuella världar kan användas för synkron kommunikation. Webbaserade dokument, digitala förhör och frågeformulär kan användas vid asynkron kommunikation.

Digitalt kursmaterial kan vara tredimensionellt eller interaktivt i den meningen att studerande kan påverka och testa olika alternativ exempelvis i simulationer eller spel för att lära sig begrepp, teorier och modeller. Flera slags lärmiljöer kan kombineras för att stärka olika färdigheter och kompetenser. Auditiva miljöer exempelvis poddar eller ljudböcker. Visuella miljöer exempelvis virtuella världar, filmer, videoklipp eller bilder.

Studerande kan vara med om att skapa kursmaterial eftersom det finns möjligheter att dela information och arbeta fram kunskap tillsammans i sociala medier, wikis, webbaserade dokument och chattar. Virtuell pedagogik innebär inte ensidig informationsförmedling från lärare till undervisningsgrupp, utan en aktiv studerande som interagerar på mångsidiga sätt med kursmaterial och undervisningsgruppen. Studerande kan söka och bedöma information, utveckla idéer, texter eller hypoteser gärna tillsammans i grupp. På så sätt utnyttjas tillgången till informationsflödet samtidigt som studerande får lära sig en rad färdigheter och kompetenser för att hantera och förstå det, samt kommunicera i en virtuell miljö. Virtuell pedagogik kan användas i distansundervisning, men även i närstudier och blandade lärmiljöer (blended learning). Målsättningen är att utnyttja de fördelar som digitala program kan erbjuda och interaktioner som de studerande kan göra i virtuella lärmiljöer. Utgångspunkten är att betona individuella och sociala dimensioner av lärande genom mångsidiga kommunikationsformer och en rad undervisningsmetoder.