Andelslaget ViRum

Andelslaget ViRum är ett kommunalt ägt bolag som organiserar och administrerar Virums verksamhet genom att erbjuda sina medlemmar all behövlig hjälp och stöd i utvecklandet av undervisningen med hjälp av Virum-appen. De tjänster som andelslaget erbjuder till sina medlemmar är att bistå med skolning och support i användandet av Virum-appen både i när- och i distansundervisning. Andelslagets personal bistår sina medverkande skolor med att organisera samarbete kring kursutbudet, utveckla den virtuella undervisningen och att utveckla det virtuella kursutbudet i gymnasierna. Andelslaget kan också sälja tillgång till Virum-appen till utomstående. För att sköta andelslagets uppgifter, så jobbar i dagsläget fyra personer deltid för andelslaget. Personerna har följande uppgifter:

Johnny Holmström: ekonomi
Stefan Kula: Marknadsföring och skolexpertis
Marie Lindén-Slotte: IT-support och koordination
Linda Mannila: digitalisering och finansiering

Följande kommuner medlemmar i andelslaget: Borgå, Hangö, Jakobstad, Kimito, Kronoby, Nykarleby, Pargas och Pedersöre. Desstuom är Svenska samskolan i Tammerfors och Ålands landskapsregering medlemmar i Virum. Målet är att 25 kommuner/upprätthållare kommer att ansluta sig under år 2017. Ur ett längre perspektiv, så är målsättningen att Virum kommer att bli en genomgripande lösning för digital undervisning både i när- och distansundervisning i Svenskfinland.

Andelslaget ViRums styrelse

Andelslaget leds av en styrelse som kan bestå av upp till 15 medlemmar utsedda av de kommuner/upprätthållare som är medlemmar i andelslaget. Den första styrelsen består av följande medlemmar:

Rikard Lindström (ordförande)
Tomas Knuts
Jan Levander
Peter Wargh
Tony Widjeskog

Enligt medlemsavtalet kommer styrelseplatserna i framtiden att fördelas enligt följande:

Om minst sex kommuner i landskapet Nyland är medlemmar i andelslaget, ska minst tre ledamöter i styrelsen väljas på förslag av kommuner i landskapet Nyland, däribland en på förslag av Helsingfors stad om Helsingfors stad är medlem i andelslaget.
Om minst två kommuner i landskapet Egentliga Finland är medlemmar i andelslaget, ska minst två ledamöter i styrelsen väljas på förslag av kommuner i Egentliga Finland.
Om minst åtta kommuner i landskapet Österbotten är medlemmar i andelslaget ska minst fyra ledamöter i styrelsen väljas på förslag av kommuner i landskapet Österbotten.
Om Ålands landskapsregering är medlem i andelslaget, ska minst en ledamot i styrelsen väljas på förslag av myndigheten Ålands gymnasium.
Om minst två privata upprätthållare av utbildning är medlemmar i andelslaget, ska minst en ledamot i styrelsen väljas på förslag av dessa.

Medlemskap

De kommuner/upprätthållare som är medlemmar i Andelslaget ViRum får tillgång till Virum-appen för lärarna i de skolor för vilka man tecknat en andel i andelslaget. Medlemsavgiften (andelen) är 3000€/skola/år. För att bli medlem i andelslaget bör kommunen/upprätthållaren underteckna ett avtal om andelslagsmedverkan och ett medlemsavtal. Kostnader för studerande på andra stadiet kommer att vara 3€ /månad. Denna kostnad betalar den studerande själv per halvår. Den kommun/upprätthållare som önskar medverka i andelslaget eller önskar ta del av andelslagets tjänster kan kontakta Stefan Kula: stefan.kula(a)virum.fi