Andelslaget ViRum

Andelslaget ViRum är ett kommunalt ägt bolag som organiserar och administrerar Virums verksamhet. De tjänster som andelslaget erbjuder till sina medlemmar är kurssamarbete mellan skolorna och skolning och support i användandet av Virum-appen, både i när- och i distansundervisning. Andelslaget hjälper skolorna med digitaliseringen genom att erbjuda sina medlemmar all behövlig hjälp och stöd i utvecklandet av undervisningen med hjälp av Virum-appen. Andelslagets personal bistår de medverkande skolorna med att organisera samarbete kring kursutbudet, utveckla den virtuella undervisningen och att utveckla det virtuella kursutbudet i gymnasierna. Andelslaget kan också sälja tillgång till Virum-appen till utomstående. För att sköta andelslagets uppgifter, så jobbar i dagsläget fyra personer deltid för andelslaget. Personerna har följande uppgifter:

Johnny Holmström: ekonomi
Stefan Kula: marknadsföring och skolexpertis
Marie Lindén-Slotte: IT-support och koordination
Linda Mannila: digitalisering och finansiering

Följande kommuner är medlemmar i andelslaget: Borgå, Hangö, Jakobstad, Kimito, Kronoby, Nykarleby, Pargas och Pedersöre. Desstuom är Svenska samskolan i Tammerfors och Ålands landskapsregering medlemmar i Virum. Vårt långsiktiga mål är att Virum kommer att bli en samarbetsorganisation för utbildning inom hela Svenskfinland.

Andelslaget ViRums styrelse

Andelslaget leds av en styrelse som kan bestå av upp till 15 medlemmar utsedda av de kommuner/upprätthållare som är medlemmar i andelslaget. Den första styrelsen består av följande medlemmar:

Rikard Lindström (ordförande)
Tomas Knuts
Jan Levander
Peter Wargh
Tony Widjeskog

Enligt medlemsavtalet kommer styrelseplatserna i framtiden att fördelas enligt följande:

Om minst sex kommuner i landskapet Nyland är medlemmar i andelslaget, ska minst tre ledamöter i styrelsen väljas på förslag av kommuner i landskapet Nyland, däribland en på förslag av Helsingfors stad om Helsingfors stad är medlem i andelslaget.
Om minst två kommuner i landskapet Egentliga Finland är medlemmar i andelslaget, ska minst två ledamöter i styrelsen väljas på förslag av kommuner i Egentliga Finland.
Om minst åtta kommuner i landskapet Österbotten är medlemmar i andelslaget ska minst fyra ledamöter i styrelsen väljas på förslag av kommuner i landskapet Österbotten.
Om Ålands landskapsregering är medlem i andelslaget, ska minst en ledamot i styrelsen väljas på förslag av myndigheten Ålands gymnasium.
Om minst två privata upprätthållare av utbildning är medlemmar i andelslaget, ska minst en ledamot i styrelsen väljas på förslag av dessa.

Medlemskap

De kommuner/upprätthållare som är medlemmar i Andelslaget ViRum får tillgång till Virum-appen för lärarna i de skolor för vilka man tecknat en andel i andelslaget. Medlemsavgiften (andelen) är 3000€/skola/år. För att bli medlem i andelslaget bör kommunen/upprätthållaren underteckna ett avtal om andelslagsmedverkan och ett medlemsavtal. Kostnader för studerande på andra stadiet kommer att vara 3€ /månad. Denna kostnad betalar den studerande själv per halvår. Den kommun/upprätthållare som önskar medverka i andelslaget eller önskar ta del av andelslagets tjänster kan kontakta info(a)virum.fi