Historik

Virum-projektet

Syfte och arbetsmetoder

Andelslaget Virum fick sin start från Virum-projektet, som pågick augusti 2014 – februari 2017. Virum-projektet leddes av Ralph-Johan Back vid Åbo Akademi och var finansierat av Svenska kulturfonden. Syftet med projektet var att skapa en virtuell omgivning för den svenskspråkig gymnasieundervisningen i Finland. Målgruppen var finlandssvenska gymnasiestuderande och -lärare.

Inom projektet ville man enligt projektets hemsida: utveckla en ”skräddarsydd virtuell inlärningsmiljö” för att hålla ” virtuella kurser i en finlandssvensk kontext” tillsammans med lärarna, utarbeta kursmaterial och testa omgivningen med material i praktiken. Man ville också skapa ”en självbärande organisation för virtuell gymnasieundervisning i Svenskfinland” som kunde ”upprätthålla ett aktivt kursutbud” och som skulle ”styras av de deltagande gymnasierna”.

Detta skulle man uppnå genom att: ”utveckla en effektiv mjukvaruplattform för virtuella kurser (dvs kurser som ges över nätet), skapa ämnesspecifika undervisningsmaterial och -metoder som är speciellt anpassade för virtuella kurser, genomföra ett antal virtuella pilotkurser och samla in erfarenheten från de kurserna, skapa en gemenskap av lärare som är intresserade av att upprätthålla och vidareutveckla Virum och undervisa virtuellt, skapa en gemensam organisation som ansvarar för det virtuella gymnasiet och dess kursutbud efter projektet” och ”utarbeta en hållbar ekonomisk bas för att upprätthålla det virtuella gymnasiet efter att projektet tagit slut.”

För att utveckla en mjukvaruplattform som passade lärarnas behov inom olika ämnen tillsattes ämnesgrupper med lärare som diskuterade vilka behov av verktyg som fanns inom deras ämnesgrupp. Man arbetade inom tre ämnesgrupper: naturvetenskap, språk och humaniora. Man diskuterade också inom grupperna virtuell- och digitalpedagogik som grund för pilotkurserna och plattformen.

Resultat av projektet

Som ett resultat av projektet utvecklades dels lärplattformen ”Virum-appen”, eller ”4F Studio application” som den också kallas, och dels bildades andelslaget ViRum i mars 2017. Inom projektet hölls också under läsåret 2015-2016 åtta pilotkurser. Pilotkurserna som hölls inom projektet var:

 • Filosofi - Samhällsfilosofi, lärare: Hans Backman
 • Fysik - Cern Kurs, lärare: Herman Norrgrann
 • Historia - Internationella relationer (HI2), lärare: Sami Siekkinen
 • Historia - Kulturmöten (HI6), lärare: Sami Siekkinen
 • Programmering - Programmering och elektronik, lärare: Linda Mannila
 • Religion - Vad tror finländaren på? (gRE5), lärare: Bernt Klockars
 • Ryska - kurs 1, lärare: Carina Kristola-Backlund
 • Samhällslära - Ekonomisk kunskap (SL 2), lärare: Charlotta Hilli

Materialet från pilotkurserna har gjorts tillgängligt via Virum-appen till andra lärare inom Virum. Förutom materialet från pilotkurserna, så har lärare (och studerande) inom Virum också tillgång till hela eMath-serien med läroböcker i lång matematik, som skapats inom eMath2-projektet.

Deltagare i projektet

Projektet utfördes vid Åbo Akademi och finansierades av Svenska kulturfonden. Projektledningen bestod av:

 • Ralph-Johan Back, projektledare, professor i datavetenskap, Utbildningslinjen för IT vid Åbo Akademi
 • Linda Mannila, vice projektledare, forskare och lektor i datavetenskap, Utbildningslinjen för IT vid Åbo Akademi

Dessutom fanns en styrgrupp för projektet som bestod av:

 • Åsa Snickars, bildningsdirektör, Närpes stad (ordförande)
 • Rikard Lindström, utbildningsdirektör, Borgå stad (viceordförande)
 • Stefan Kula, rektor, Topeliusgymnasiet i Nykarleby
 • Magnus Westerlund, rektor, Gymnasiet Lärkan
 • Marianne Pärnänen, rektor, Katedralskolan i Åbo
 • Anne Levonen, rektor, Vasa gymnasium och Vasa Aftonläroverk
 • Veronica Granö-Suomalainen, utbildningsombudsman, Svenska kulturfonden
 • Ann Sandelin, generalsekreterare, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
 • Charlotta Hilli, doktorand, Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
 • Joakim Häggström, vice ordförande, Finlands Svenska Lärarförbund FSL
 • Cia Laine, förbundsordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
 • Ralph-Johan Back, projektledare, professor i datavetenskap, Utbildningslinjen för IT vid Åbo Akademi

Till projektgruppen vid Åbo Akademi hörde:

 • Stefan Asikainen
 • Kim Gustafsson
 • Matti Hutri
 • Joontan Jalonen
 • Jenna Lainio
 • Antti Lempinen
 • Marie Lindén-Slotte
 • Antti Luoma
 • Saara Mäkinen
 • Petri Sallasmaa
 • Petri Salmela
 • Anton Vistbakka
 • Aman Yadav
 • Johan Ånäs