Virum-projektet/Historik

Virum-projektet

Projektets syfte:

Virum är ett projekt med syftet att skapa en virtuell omgivning för den svenskspråkig gymnasieundervisningen i Finland. I projektet kommer man att

  • utveckla en effektiv mjukvaruplattform för virtuella kurser (dvs kurser som ges över nätet)
  • skapa ämnesspecifika undervisningsmaterial och -metoder som är speciellt anpassade för virtuella kurser
  • genomföra ett antal virtuella pilotkurser, och samla in erfarenheten från de här kurserna
  • skapa en gemenskap av lärare som är intresserade av att upprätthålla och vidareutveckla Virum och undervisa virtuellt
  • skapa en gemensam organisation som ansvarar för det virtuella gymnasiet och dess kursutbud efter projektet
  • utarbeta en hållbar ekonomisk bas för att upprätthålla det virtuella gymnasiet efter att projektet tagit slut.

Kortsiktig målsättning:

Projektets huvudsakliga uppgift är att utveckla en välfungerande modell för virtuella kurser i en finlandssvensk kontext. Modellen bygger på en skräddarsydd virtuell inlärningsmiljö, empiriskt utvärderade undervisningsformer och -verktyg samt en aktiv lärargemenskap. Utvecklingsarbetet sker i form av en nära dialog alla intressenter emellan. Under projektets första år utarbetas kursmaterial för ett mindre antal modellkurser (2-3 st) , som undervisas hösten 2015 för att få feedback på hur modellen fungerar i praktiken. Före projektets slut är målet att utarbeta virtuella kurser inom 6 - 8 ämnesområden och att hålla dessa kurser minst en gång. Genom att engagera flera lärare under projektet kommer Virum att bredda utbudet av undervisningsmaterial.

Långsiktig målsättning:

Målsättningen är att Virum efter projektets slut, senast i januari 2017, är en självbärande organisation för virtuell gymnasieundervisning i Svenskfinland. Virum ska upprätthålla ett aktivt kursutbud och styras av de deltagande gymnasierna.

Målgrupper:

Målgruppen är finlandssvenska gymnasiestuderande på alla nivåer, samt gymnasielärare som vill nå större klasser genom virtuell undervisning.